Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Lipianach

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf

 Pobierz wniosek w postaci pliku programu Word

1.    "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego " 

 • Wniosek zawiera dane dot.:
 • Inwestora;
 • Wykonawcy;
 • Osoby odpowiedzialnej;
 • Cel zajęcia pasa drogowego;
 • Lokalizacji robót;
 • Terminu zajęcia pasa drogowego;
 • Zajętej powierzchni.
 • Wbudowanych urządzeń obcych

Załączniki:                                                                                                                                                    

 1. 1 egz. projektu organizacji ruchu drogowego i sposobu zabezpieczenia terenu na czas prowadzenia robót    uzgodniony w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa opracowany na aktualnym podkładzie sytuacyjno – wysokościowym w skali 1:500,
 2. szczegółowy harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w określonym we wniosku terminie,
 3. dokumentacje techniczną z uzgodnieniem do wglądu,

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji i Drogownictwa


Termin i sposób realizacji

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Podstawa prawna

 • art. 20 pkt. 8,art. 39 ust. 3,art. 40 ust. 1, 2, 3, 5, 11, 13, 13a i 16,art. 40d ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku  w sprawie określania warunków udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481),
 • § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1, 3, 4 uchwały Rady Gminy Nr XIX/148/04 z dnia 12 października 2004 roku w sprawie: stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2004 r. Nr 158 poz. 3311),
 • Art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

Tryb odwoławczy

Od decyzji, w której organ zgłasza sprzeciw przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta, w terminie 14 dni od daty otrzymania.