Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Lipianach

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf

 Pobierz wniosek w postaci pliku programu Word

1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego

2. Załączniki:

 • kopia mapy zasadniczej/katastralnej przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1 : 500 lub 1 : 1000, dla inwestycji liniowych 1:2000, obejmująca teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na którym inwestycja będzie oddziaływać (nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu wnioskowanej o zmianę zagospodarowania działki i nie mniej niż 50 metrów) z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem
 • graficznie przedstawiony planowy sposób zagospodarowania terenu  oraz charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych
 • wypis z rejestru gruntów dla terenu objętego wnioskiem (wydz. Geodezji Starostwa powiatowego)
 • warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz energetycznej (w przyp. występowania)
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Komórka organizacyjna

Zespół ds. planowania przestrzennego i inwestycji


Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 Nr 225, poz. 1635 ze zm.)

 • decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 107,00 zł
 • złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu  inwestora (w tym  prokura) – 17,00 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej: dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach dotyczących budownictwa mieszkaniowego


Termin i sposób realizacji

Termin i sposób załatwienia sprawy regulują przepisy art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


Podstawa prawna

Art. 59 ust.1 i 2, art. 60 ust. 1 i art. 64 ust. 1 w związku z art. 52 ust. 2 i art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717)


Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

Ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy wymaga zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego polegająca m.in.na:

 

 1. Budowie obiektu budowlanego
 2. Wykonaniu innych robót budowlanych
 3. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.