Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Lipianach

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

Wypełnij formularz

Dane wnioskodawcy:

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa.

Adres do korespondencji / Adres Pełnomocnika

Należy wypełnić w przypadku, gdy adres do korespondencji Wnioskodawcy jest inny niż wskazany powyżej. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy wskazać adres doręczeń do pełnomocnika.

Informacja nt. miejsca, przyczyny i terminu zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu

Informacje o przedmiocie wniosku

Oświadczenia

Zgoda właściciela nieruchomości lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o któej mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody.
Rysunek, mapa albo projekt zagospodarowania działki lub terenu - określające usytuowanie drzewa/krzewu na działce.
Projekt planu nasadzeń zastępczych/przesadzenia drzewa lub krzewu
Decyzja o śrdowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000
Postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko
Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom
Dokument stanowiący podstawę do zwolnienia wnioskodawcy z opłaty skarbowej
Pełnomocnictwo
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo
Inne załączniki